«Детская школа искусств» Мошенского муниципального района

Пісьмо сябру на беларускай мове 6 клас: Урок по белорусской литературе Цена дружбы (6 класс)

Поздравления с днем рождения на белорусском языке

Специально для вас, уважаемые читатели, мы подготовили подборку лучших поздравлений с днем рождения на белорусском языке и сделали их доступными в любое время дня и ночи.

Содержание:

1. Как на белорусском будет с днем рождения
2. Поздравления с днем рождения на белорусском с переводом на русский язык
3. Открытки на белорусском языке

Как на белорусском будет с днем рождения

з днём нараджэння
Перевод: поздравляю с днём рождения

Мелодичная и невероятно красивая белорусская речь завораживает и притягивает, она просто не может не нравиться, ведь вызывает восхищение своим необычайно мягким и нежным звучанием. Белорусы любят родной язык и будут несказанно рады поздравлению на белорусском с днем рождения. Не зависимо от того, кем именно приходится вам именинник – родственником или другом, коллегой по работе или случайным знакомым – если вы хотите его удивить и порадовать, подберите на нашем сайте самые красивые и оригинальные пожелания.

Теплые пожелания добра и счастья, радости и удачи, написанные грамотными, по-настоящему талантливыми авторами станут отличным дополнением вашего подарка имениннику и вызовут на его лице счастливую улыбку.

Поздравления с днем рождения на белорусском с переводом на русский язык

Поздравляю с днем рождения, желаю радости и любви — сейчас и на долгие годы. Целую

Перевод: Віншую з днём народзінаў, зычу радасьці і каханьня — зараз і на доўгія гады. Цалую

~~~~~

Жадаем шчасця і здароўя,
Каб ты заўсёды сонцам ззяў.
Бадзёрым, мужным і вясёлым,
Увесь свет такт цябе спазнаў.
Дык заставайся назаўсёды
Для нас апорай і сцяной.
Хай не згінаюць цябе годы,
А самі гнуцца прад табой.

Перевод: Желаем счастья и здоровья,
Чтобы ты всегда солнцем сиял.
Бодрым, мужественным и веселым,
Весь мир такт тебя познал.
Так оставайся навсегда
Для нас опорой и стеной.
Пусть не сгибают тебя годы,
А сами гнутся пред тобой.

~~~~~

У юбілейны светлы дзень
Прыміце нашы віншаванні
І вось такія пажаданні:
Мы цябе вельмі любім, паважаем,

Толькі шчасця, радасці жадаем,
Каб маладым ты выглядаў,
Гадоў сваіх не адчуваў.
Дай табе Бог здароўя на ўвесь век
I ўсяго, што хоча чалавек.

Перевод: В юбилейный светлый день
Примите наши поздравления
И вот такие пожелания:
Мы тебя очень любим, уважаем,
Только счастья, радости желаем,
Чтобы молодым ты выглядел,
Лет своих не испытывал.
Дай тебе Бог здоровья на весь век
И всего, что хочет человек.

~~~~~

Заўжды ідзеш на дапамогу,
Апорай стаў ты для мяне,
Здымаеш і з душы трывогу,
Дабра жадаем мы табе.

Перевод: Всегда идешь на помощь,
Опорой стал ты для меня,
Снимаешь и с души тревогу,
Добра желаем мы тебе.

~~~~~

Сябра наш надзейны!
Сябра ты наш верны!
Колькі год сябруем мы з табой!
5+5 – выдатна!
Усё у жыцці так ладна –
Жонка, дзеці, ўнукі,
Нават бізнес ёсць.


Мы табе жадаем
Быць такім заўсёды –
З жартамі, з усмешкай,
З анякдоцікам.
Каб здзяйснялісь мары –
Усё, што ты захочаш
Поўнага табе жыцця!

Перевод: Друг наш надежный!
Друга ты наш верный!
Сколько лет дружим мы с тобой!
5 + 5-отлично!

Все в жизни так ладно –
Жена, дети, внуки,
Даже бизнес есть.
Мы тебе желаем
Быть таким всегда –
С шутками, с улыбкой,
С анекдотиком.
Чтоб сбывались мечты –
Все, что ты захочешь
Полной тебе жизни!

~~~~~

Жадаем шчыра шчасця Вам
І запаветных мар здзяйснення.
Яшчэ каб рос, назло гадам,
Запас бадзёрасці, натхнення.
І каб у працы плён заўжды
Багаты быў і людзям мілы,
І каб ні смутку, ні бяды
Нішто ніколі не чыніла.

Перевод: Желаем искренне счастья Вам
И заветных грез совершения.
Еще чтобы рос, назло годам,

Запас бодрости, вдохновения.
И чтобы в работе плоды всегда
Богатый был и людям милый,
И чтобы ни печали, ни беды
Ничто никогда не делало.

~~~~~

Хай за плячыма – 50,
Ды грэх злавацца на зязюлю –
Ў запасе ў яе гадоў,
Бы слоў ласкавых у матулі.
Няхай кукуе аж да ста,
Зямнога шчасця напрарочыць.
Мы вам жадаем і далей
У жыццё з упэўненасцю крочыць.
Ды заставацца маладым,
Няўрымслівым і самавітым,
З юначай светлаю душой
І сэрцам для людзей адкрытым.

Перевод: Пусть за плечами-50,
Да грех злиться на кукушку –
В запасе у нее лет,
Бы слов ласковых у мамочки.
Пусть кукует вплоть до ста,
Земного счастья напророчить.
Мы вам желаем и дальше
В жизнь с уверенностью шагает.
Да Оставаться молодым,
Непоседливым и солидным,
С юношеской светлою душой

И сердцем для людей открытым.

~~~~~

Ты ўчора нарадзіўся – прыгожанькі хлопчык,
Падобны на бацьку, цёмныя вочкі.
Матуля шаптала: “Ты наша надзея!”,
А бацька сказаў: “Назавём яго Федзя!”
Гады праляцелі – ён сам ужо тата,
Сыночкі-дубочкі – для бацькі як свята!
А жонка Алена – цудоўная пара.
Усё тут, як трэба, збываюцца мары.
Жадаем здароўя, сямейнага шчасця,
Няхай вас абходзяць калючкі, напасці,
Каб светлыя думкі і радасці хвалі,
Нібыта анёлы, над вамі луналі!

Перевод: Ты вчера родился-хорошенький мальчик,
Похож на отца, темные глазки.
Мама шептала: “Ты наша надежда!”,
А отец сказал: «назовем его Федя!”
Годы пролетели — он сам уже папа,
Сыночки – дубочки-для отца как праздник!
А жена Елена-прекрасная пора.
Все здесь, как надо, сбываются мечты.
Желаем здоровья, семейного счастья,

Пусть вас обходят колючки, напасть,
Чтобы светлые мысли и радости волны,
Якобы ангелы, над вами развевались!

~~~~~

Дзе тыя словы адшукаць для віншавання,
Каб глыбіню раскрылі пачуцця.
А, мо, хай простым будзе пажаданне:
Здароўя, шчасця, доўгіх год жыцця!
Няхай жа зменлівая ўдача
Табе ўсміхаецца часцей.
Нябёсы хай з вышынь дарадзяць
Нервовым клеткам, як пражыць даўжэй.
А калаўрот гадоў прадзе хай нітку далей,
І круціцца часоў верацяно,
Ды палатно жыцця нашчадкі аздабляюць,
Як радаслоўнай непарыўнае звяно!

Перевод: Где те слова отыскать для поздравления,
Чтобы глубину раскрыли чувства.
А, мо, пусть простым будет пожелание:
Здоровья, счастья, долгих лет жизни!

Пусть же изменчивая удача
Тебе улыбается чаще.

Небеса пусть с высот дорожат
Нервным клеткам, как прожить дольше.
А прялка лет прядет пусть нить подальше,
И вертится времен веретено,
Да полотно жизни потомки отделывают,
Как родословной неразрывное звено!

~~~~~

Мы ганарымся за цябе заўжды,
Жадаем у хаце шчасця і спакою!
З днём нараджэння пажаданні ты прымі,
Мужыцкай сілы каб было даволі!

Перевод: Мы гордимся за тебя всегда,
Желаем в доме счастья и спокойствия!
С Днем рождения пожелания ты прими,
Мужицкой силы чтоб было довольно!

~~~~~

Сёння свята адзначаем
I вам вершы прысвячаем!
Хочам мы зрабіць прызнанне:
Вы — узор для пераймання.

I на працы вы актыўны,
Пунктуальны і стабільны.
Зладзiце з любым заданнем,
Нават з самым нерэальным.

У хаце дружная сям’я,
Жонка ёсць і малышня!
Ведаем мы, у чым прычына —
Дык сапраўдны ж вы мужчына!

Перевод: Сегодня праздник отмечаем
И вам стихи посвящаем!
Хотим мы сделать признание:
Вы-образец для подражания.

I на работе вы активны,
Пунктуальный и стабильный.
Устройте с любым заданием,
Даже с самым нереальным.

В доме дружная семья,
Жена есть и малышня!
Знаем мы, в чем причина —
Так Настоящий же вы мужчина!

~~~~~

З юбілеем цябе я віншую!
І жадаю табе ад душы
Шчасця шмат i любоўнага раю.
Дзе знайсці гэты рай — сам рашы.

А яшчэ пажадаю здароўя,
Моцнай сілы, мужчынскай красы.
Каб цябе атачалі любоўю,
Каб збылiся ўсе мары тваi.

Хай надзея цябе акрыляе,
I анёл у небе хай беражэ.
З юбілеем віншую, жадаю,
Хай ва ўсім табе дужа вязе!

Перевод: С юбилеем тебя я поздравляю!
И желаю тебе от души
Счастья много и любовного рая.


Где найти этот рай-сам Раши.

А еще пожелаю здоровья,
Сильной силы, мужской красы.
Чтобы тебя окружали любовью,
Чтобы сбылись все мечты твои.

Пусть надежда тебя окрыляет,
И Ангел в небе пусть бережет.
С юбилеем поздравляю, желаю,
Пусть во всем тебе крепко везет!

~~~~~

Прыйшоў высокі, добры юбілей,
Прымай яго, Мікола, весялей!
Ты па жыцці-быцці зрабіў усё,
Нібы такое лёгкае жыццё.
І сам ты пры сустрэчы зноў і зноў
Нясеш вітанне, ласку і любоў.
Няхай для ўсіх надалей удвая
Цябе шануюць неба і зямля!

Перевод: Пришел высокий, хороший юбилей,
Принимай его, Николай, веселее!
Ты по жизни-бытию сделал все,
Словно такая легкая жизнь.
И сам ты при встрече снова и снова
Несешь приветствие, ласку и любовь.
Пусть для всех впредь вдвое
Тебя ценят небо и земля!

~~~~~


Віншуем дружна з юбілеем
I шчыра хочам пажадаць
Любові, шчасця, дабрабыту,
А смутку, бедаў не спазнаць.
Сям’я табою ганарыцца,
Дык гэта ж, праўда, не дарма.
Такога мужа і дзядулі,
Такога бацькі больш няма.
І брат адзін такі на свеце,
Ты проста класны чалавек!
Дык будзь заўсёды добрым, мудрым,
Хай Бог здароўя дасць на век.

Перевод: Поздравляем дружно с юбилеем
И искренне хотим пожелать
Любви, счастья, благополучия,
А печали, Бедов не познать.
Семья тобою гордится,
Так это же, правда, не зря.
Такого мужа и дедушки,
Такого отца больше нет.
И брат один такой на свете,
Ты просто классный человек!
Так будь всегда добрым, мудрым,
Пусть Бог здоровья даст на век.

~~~~~

Ад шчырага сэрца ў дзень юбілею

Жадаем радасці, светлай надзеі,
Спакою, усмешак ў будні і святы,
Хай добрыя весткі прыходзяць у хату.
Няхай клопат, смутак, сумненні
Не трывожаць цябе праз гады.
Дабрабыту і шчасця жадаем
Не на дзень, не на год — назаўжды.

Перевод: От искреннего сердца в день юбилея
Желаем радости, светлой надежды,
Спокойствия, улыбок в будни и праздники,
Пусть добрые вести приходят в дом.
Пусть забота, печаль, сомнения
Не тревожат тебя через годы.
Благополучия и счастья желаем
Не на день, не на год — навсегда.

~~~~~

Няхай пражыты кожны год
Прыносяць шмат зямных даброт.
Жыві на радасць нам усім
І цеш нас гумарам сваім.

Перевод: Пусть прожит каждый год
Приносят много земных благ.
Живи на радость нам всем
И Теш нас юмором своим.

~~~~~

Кожная жанчына — гэта гаспадыня ў хаце, сям’і і ў ласным лёсе. Няхай сённяшнія віншаванні з днём нараджэння абавязкова здзейсняцца. Жадаю штодзённых ўсмешак, запала ў вачах, спакою на душы і ў сэрцы. Няхай прыгажосць кожны дзень расквітае, дзеці натхняюць на новыя подзвігі, сябры ствараюць добры настрой.

Перевод: Каждая женщина-это хозяйка в доме, семье и в лесной судьбе. Пусть сегодняшние поздравления с Днем рождения обязательно исполнятся. Желаю ежедневных улыбок, запала в глазах, спокойствия на душе и в сердце. Пусть красота каждый день расцветает, дети вдохновляют на новые подвиги, друзья создают хорошее настроение.

~~~~~

Вiншуем с дзiўным святам! Хай кожны дзень для цябе будзе напоўнены шчасцем, няхай акружае цябе толькі дабро, святло, усмешкі і радасць! Жадаем, каб мара жыла ў душы і з кожным разам ты станавілася да яе ўсё бліжэй і бліжэй! Хай, пераадольваючы ўсе перашкоды і непагадзі, поспех цябе спасцігне і не пакіне ніколі! Жадаем кахання бясконцага, дружбы вечнай і здароўя дужага!

Перевод: Поздравляем с удивительным праздником! Пусть каждый день для тебя будет наполнен счастьем, пусть окружает тебя только добро, свет, улыбки и радость! Желаем, чтобы мечта жила в душе и с каждым разом ты становилась к ней все ближе и ближе! Пусть, преодолевая все препятствия и ненастья, успех тебя постигнет и не оставит никогда! Желаем любви бесконечного, дружбы вечной и здоровья крепкого!

~~~~~

Жадаю, каб у тваім жыцці быў толькі пазітыў, а побач знаходзіліся верныя сябры. Няхай цябе заўсёды перапаўняе невычэрпная энергія для ажыццяўлення ўсіх тваіх жаданняў. Хай усё жыццё будзе бясхмарным і яркiм, а ў доме пануюць утульнасць, свет, каханне і шчасце. Калі казаць карацей, то ад усёй душы жадаю табе пражыць жыццё так, як быццам пабываць у казцы.

Перевод: Желаю, чтобы в твоей жизни был только позитив, а рядом находились верные друзья. Пусть тебя всегда переполняет неиссякаемая энергия для осуществления всех твоих желаний. Пусть вся жизнь будет безоблачным и ярким, а в доме царят уют, мир, любовь и счастье. Если говорить короче, то от всей души желаю тебе прожить жизнь так, как будто побывать в сказке.

~~~~~

Віншую з днём нараджэння! Жадаю, каб тваё жыццё было яркім і цудоўным, любімыя дарылі ўвагу, радасць, цяпло і ласку, сябры акружалi шчырым разуменнем і падтрымкай, калегі паважалі і шанавалі. Хай усё, што здавалася нязбытным, збудзецца, і самае жаданае хай адбудзецца!

Перевод: Поздравляю с Днем рождения! Желаю, чтобы твоя жизнь была яркой и прекрасной, любимые дарили внимание, радость, тепло и ласку, друзья окружали искренним пониманием и поддержкой, коллеги уважали и ценили. Пусть все, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть произойдет!

~~~~~

Сёння дзень твайго юбілею, і ў гэта свята жадаю шчодра здароўя, незлiчонага багацця, шмат доўгiх гадоў жыцця! Душой нiколi не старэй, не ведай клапот i хвароб, не зважай увагi на няўдачы i дробныя праблемы. Няхай з табою дзеляць радасць i перажываннi родныя, дзецi i блізкія сябры, дарога жыцця не ведае хвацкіх паваротаў, а лёс заўжды прыносiць прыемныя падзеi. Вер у мару, i яна абавязкова ператварыцца ў рэальнасць.

Перевод: Сегодня день твоего юбилея, и в этот праздник желаю щедро здоровья, несметного богатства, много долгих лет жизни! Душой никогда не старше, не знай забот и болезней, не обращай внимания на неудачи и мелкие проблемы. Пусть с тобою делят радость и переживания родные, дети и близкие друзья, Дорога жизни не знает лихих поворотов, а судьба всегда приносит приятные события. Верь в мечту, и она обязательно превратиться в реальность.

~~~~~

Віншуем вас с днём нараджэння і жадаем шчасця, поспехаў у працы, кахання i радасці ў сям’i. Няхай жыццё праходзiць без клапот, вы нiколi не ведаеце смутку и гора. Кожны дзень для вас няхай свецiць сонца, а слёзы з’яўляюцца толькi ад радасцi. Жадаем, каб побач былi верныя сябры, горача любiмыя родныя людзi, спагадлiвыя калегi.

Перевод: Поздравляем вас с Днем рождения и желаем счастья, успехов в труде, любви и радости в семье. Каждый день для вас пусть светит солнце, а слезы появляются только от радости. Желаем, чтобы рядом были верные друзья, горячо любимые родные люди, отзывчивые коллеги.

Открытки на белорусском языке

Письмо другу – 5 примеров сочинений по русскому языку

На уроках русского языка часто дается задание написать письмо своему другу. В данной статье рассмотрим, как писать письмо другу.

Написанное на уроках русского языка дружеское письмо не предполагает, что ученик действительно отправит это письмо. Однако, когда ученик составляет письмо, он должен думать о том, что отправит это письмо, чтобы сделать письмо более реалистичным.

Письмо другу про удачный день 5 класс

Привет, Маруся! Как у тебя дела? Как поживаешь? Что у тебя нового? У тебя произошло что-нибудь интересное? У меня столько всего интересного произошло. НЕ знаю даже с чего начать — уж очень много интересных вещей было. Расскажу про самую удачную встречу этого лета. Обязательно жду от тебя ответное письмо. Я сейчас у бабушки на даче, пиши на этот адрес. Укажу обратный адрес на конверте.

Я сейчас такое расскажу!!! Обалдеешь! Это наверное, самое удивительное, что я когда-либо видел. Это самая невероятная история в моей жизни. Я вчера видел настоящую летающую тарелку. Честно, я не вру! Настоящая, прямо, как в фильмах. Мы ходили вечером с бабушкой в соседнее село за молоком, там то это и произошло. Мы шли через большое поле. Резко в небе загорелось белоснежное облако. Над нами появилась тарелка. Все небо стало белое-белое, как будто на дворе вовсе и не ночь. Мы сперва не поверили своим глазам и переглянулись с бабулей. Но нам не показалось — перед нами была настоящая летающая тарелка. Я сфотографировал ее на мобильный телефон, так что я покажу тебе все в школе.

Тарелка была серебристого цвета. Вокруг нее было много горящих огоньков, поэтому она очень ярко светилась. По размеру она была огромная, наверное, как футбольное поле, а может даже больше. Она пролетела над нами примерно за десять секунд, потом просто исчезла, также неожиданно, как и появилась. Бабуля была в шоке, она сразу позвонила всем родственникам и все рассказала. Я тоже маме сразу позвонил. Я в восторге. Это было потрясающе!!! Наверное, ты мне не поверишь, но это правда! Я теперь я считаю этот день самым удачным. Завтра мы позвоним в передачу про НЛО. Наверное мы станем звездами. К нам будут приходить из новостей и брать интервью.

Раньше жизнь у меня обычная и непримечательная. Но теперь все изменится — я чувствую. Это история с тарелкой принесет мне удачу! Жизнь наша изменится радикально.

Надеюсь мы скоро встретимся. Я уже жду школьный сезон, очень хочу показать тебе все фотографии. Интересно произойдет этим летом, что-то еще более интересное. Я очень соскучился! Твой друг Сашка.

A letter to a pen-friend

Dear Ann,

Thanks for your letter. It was so great to hear from you! You want to know what relations with my parents I have.

Unfortunately, I often have arguments with my parents especially with my mum because of misunderstanding. She doesn`t support my interests and hobbies and I prefer going out with my friends to staying at home with my parents. I`m really bored with them!

I have a lot of fun with my friends! We go to the cinema, bowling club, discos. I feel excited, because we get on well.

And have you good relations with your younger sister? Do you share your secrets with her? Do you have arguments with her?

Sorry, I have to finish. My friend Olga came to me.

Сочинение 2

Приветствую тебя, мой милый друг! Прошло уже полгода, как мы виделись с тобой в последний раз, да и писем от тебя не было давненько! Столько новых и интересных событий произошло за то время, как ты переехал и стал ходить в другую школу. Как бы мне хотелось рассказать тебе обо всем при личной встречи, но постараюсь выразить все свои эмоции и чувства печатным словом.

В наш дом, в пятый подъезд, въехали новые соседи, у них в семье трое детей. Мальчик, его, кстати, тоже зовут Иваном, будет учиться в параллельном классе. А две девочки-близнецы, Аня и Катя, в сентябре пойдут в первый класс. Мы с Ваней подружились, он хороший парень, разбирается в робототехнике, в своей старой школе он посещал кружок по информатике. Я уверен, что ты с ним тоже обязательно бы подружился. Кстати, наша классная руководительница, Анна Николаевна, с начала учебного года уходит в декрет, а замещать ее будет учитель химии.

На днях в нашем дворе установили новую детскую площадку, именно такую, о какой мы мечтали: много горок и каруселей, есть специальные спортивные тренажеры, оборудовали футбольное поле и баскетбольную площадку. Стало еще веселее и приятнее гулять во дворе. Каждые выходные мы «всем двором», по традиции, играем в «казаки-разбойники». Я уже жду не дождусь следующей субботы, чтобы сразиться с «разбойниками» из соседнего двора.

Завтра мы с Иваном собираемся съездить на рыбалку за город. Помнишь, как с тобой тоже ездили туда: купались, загорали на горячем песке, прятались в камышах от девчонок, а однажды наловили, аж, пять килограмм карасей. Было очень весело. Если б родители отпустили тебя ко мне в гости на пару дней, то мы бы обязательно снова съездили на этот прекрасный пруд. В следующий раз, когда буду писать тебе письмо, я обязательно вложу в конверт несколько фотографий с нашей поездки на рыбалку.

Забыл тебе написать, что я закончил этот учебный год на одни четверки, поэтому родители обещали купить мне новый телефон. А на секции по плаванию мне удалось сдать нормативы на второй юношеский разряд. Думаю, чтобы улучшить свой результат, в следующем году «запишусь» еще на кружок по легкой атлетике.

Надеюсь, что ты мне обязательно ответишь на это письмо, расскажешь о том, что нового и интересного происходит в твоей жизни. Крепко жму твою руку и с нетерпением жду нашей встречи!

Топик «каникулы» (на море, за городом, в горах) с переводом

Les vacances à la mer

Каникулы на море

Moi, je m’appelle Marie et j’ai 12 ans. J’aime beaucoup les vacances d’été et je les passe souvent à la mer.

Chaque juillet, nous partons au bord de la mer : moi, ma mère, mon père et ma sœur Anne. J’adore le soleil brûlant, le ciel bleu clair, le bruit des vagues, le sable.

Anne préfère aller au parc d’attractions. Il fait du toboggan aquatique. Moi et ma sœur, nous adorons faire des châteaux de sable.

Mes parents sont fans des sports nautiques : le surf, la planche á voile, le ski nautique, la plongée sous-marine

La mer, certainement, c’est un lieu de rêve !

Меня зовут Мария и мне 12 лет. Я очень люблю летние каникулы и я их провожу часто на море. Каждый июль, мы едем на море: я, моя мама, мой папа и моя сестра Анна. Я обожаю жаркое солнце, светло-голубое небо, шум волн, песок.

Анна предпочитает аттракционы. Она катается на водяных горках. Я и моя сестра, мы обожаем делать замки из песка. Мои родители — фанаты водных видов спорта: серфинг, парус, водные лыжи, подводное ныряние.

Море, разумеется, это – место моей мечты!

Les vacances à la campagne

Каникулы за городом

Je m’appelle Nicole et j’ai 14 ans. Ma famille et moi, nous aimons passer les vacances à la campagne. Mes grands-parents vivent dans un petit village situé non loin de la forêt. Pour nous, ce village représente l’endroit idéal pour profiter du bon air, de la beauté du paysage, de la tranquillité.

J’adore les balades à dos d’ânes, les baignades dans la rivière. J’aime aller tôt le matin à la pêche avec mon grand-père. Ma petite sœur aide ma grand-mère à nourrir les lapins, à ramasser les œufs au poulailler, à cueillir les légumes au potager.

Les vacances d’été sont vraiment géniales car chaque jour j’ai quelque chose de nouveau à faire !

Меня зовут Николь и мне 14 лет.

Моя семья и я, мы любим проводить каникулы за городом. Мои дедушки и бабушки живут в маленькой деревне, расположенной недалеко от леса. Для нас, эта деревня представляет идеальное место чтобы подышать свежим воздухом, наслаждаться красотой пейзажа, спокойствием.

Я обожаю прогулки верхом на осле, купания на реке. Я люблю идти рано утром на рыбалку с моим дедушкой. Моя младшая сестра помогает моей бабушке кормить кроликов, собрать яйца в курятнике, овощи в огороде.

Летние каникулы действительно гениальные, так как каждый день я должен делать что-то новое!

Les vacances à la montagne

Каникулы в горах

Je m’appelle Michel et j’ai 14 ans. Nos vacances d’été, nous les passons en famille à la montagne : moi, mes parents, mon frère aîné et notre chien Max. J’aime la beauté des paysages, le silence des sommets, les randonnées.

Mon père préfère les sports extrêmes : les escalades, le parapente, le rafting. Ma mère adore le camping et les promenades à travers les sentiers vallonnés. Mon frère est passionné des grottes et de la spéléologie.

Pendant les vacances nous prenons le temps de nous reposer et d’apprécier ce fameux air pur de la montagne.

Меня зовут Мишель и мне 14 лет.

Наши летние каникулы, мы их проводим с семьей в горах: я, мои родители, мой старший брат и наша собака Макс. Я люблю красоту пейзажей, молчание горных вершин, прогулки.

Мой отец предпочитает экстремальный спорт: скалолазание, прыжки на парашюте со склона, спуск по реке с порогами. Моя мама обожает кемпинг и прогулки по холмистым тропинкам. Мой брат увлечен гротами и спелеологией.

Во время каникул мы наслаждаемся отдыхом и чистым воздухом гор.

Письмо 3

Привет, дорогой друг. Я знаю, что давно не писал тебе, не спрашивал, как у тебя дела. Но, честно говоря, у меня совершенно не было времени!

Я много раз порывался написать тебе. Но каждый раз появлялись какие — то дела, которые нужно было срочно сделать. Однако, я все еще жду тебя в гости! Мы только недавно приехали из отпуска, который провели в Великобритании. Я бы хотел показать тебе фотографии, лично отдать небольшие подарки.

Ты не представляешь, как было здорово! Мы побывали везде: в Англии, Шотландии, Уэльсе и даже в Исландии. Я даже не знаю, где мне больше понравилось. Наверное, все — таки в Уэльсе. Нам попался интересный гид, который за короткое время смог показать нам почти все достопримечательности. Представляешь, мы даже познакомились с некоторыми валлийцами и попробовали их кухню. Гид не забыл нам показать бесконечные поля и холмы Уэльса.

Нам повезло, что мы попали туда ранней весной. Все холмы были ярко — зелеными, поражая воображение своей свежестью. Даже воздух здесь был какой — то особенный. Небо, в отличие от Англии, было чистое. Я не заметил ни единого облачка, пока мы путешествовали по Уэльсу. А местность здесь была действительно красивая. Особенно мне понравилось озеро в сердце гор. Оно было настолько чистое, что я мог видеть каждый камешек на дне. К сожалению, искупаться мы не смогли. Все еще было слишком холодно. Но вот полюбовались мы вдоволь. Мы даже поднялись в гору на небольшое расстояние и посмотрели на грот. Конечно, наскальных рисунков там не было. Но все же было достаточно красиво. Гид даже показал нам знаменитый Грозовой перевал, который являлся местом действия в романе Эмили Бронте. Моя мама была в восторге, это ее любимая книга. А мне понравилось наблюдать ночью за звездами в поле. В Уэльсе они были особенно яркими. Я лежал на траве и просто смотрел в небо. Все — таки природа здесь невероятно красива.

Вообще, в Исландии мне тоже понравилось. Мы искупались в горячем источнике в Голубой лагуне. Она действительно голубая! Я даже вначале не поверил своим глазам. А еще в Исландии есть очень маленькие пони. Они такие забавные!

Ну вот, мне уже пора идти, мама говорит, что нужно разобрать вещи. Надеюсь, что скоро ты приедешь, и мы весело проведем вместе время!

Твой друг, Саша.

Сочинение Письмо другу

Я рад тебе написать, друг мой!

Знаешь, от этих сочинений, от этих упражнений, где нужно написать письмо другу, ответив на вопросы и задав свои, так устаёшь! Они так надоедают! Вот мы на английском каждый урок по одному письму пишем – готовимся к экзамену. А ещё на дом задают… Так, говорю, так надоедает, что хоть никому не пиши. Лучше звонить… И вообще, почему у письма должна быть вот такая прямо структура? Понятно, что в сочинении вступление, аргументы (плюсы и минусы), выводы, если о каком-то вопросе речь спорном. Но письмо, это ведь не официальный документ, хотя бывают и такие! Почему я, когда тебе пишу, должен придерживаться каких-то вступлений… Соблюдать объем! Нет, тут, как сердце ляжет… То есть как рука пойдёт. Всякие схемы нужны лишь для того, чтобы написать, когда особо не о чем. Или, наоборот, слишком много мыслей, в них утонуть можно… Другого человека утопить. А если всё нормально у «сочинителя», то схемы только мешают. Они будто убивают творчество, живое общение…

Кстати, раньше было интересней – сочинять от руки, а теперь, если печатаешь, то уже не совсем то. Конечно, тебе ошибки исправят и всё такое, но не то это, не то.

Я помню в детстве, когда мы писали друг другу письма из картинок – рисовали прямо. Информации в этих письмах было не так уж много, но вот настроение! Краски. Я даже один раз изрисовал конверт. Боялся, что на почте не возьмут это письмо. Но всё нормально. Мы тогда, по-моему, нормально буквы не знали ещё… Помнишь, как забавно было? Я нарисовал комикс про поход в зоопарк, а ты сделал карикатуру на брата!

Вот, а теперь я должен спросить у тебя о новостях. Но я не собираюсь! Почему? Да ты и так знаешь, что я очень интересуюсь твоей жизнью… И так напишешь! Раз друг, то лишняя вежливость не нужна. Как там твои родители, к слову? Привет им!

Ещё надо, чтобы лист занять, о погоде пару слов. Погода разная у нас. То дождь, то солнце! То солнце, то дождь. Ничего особенного, по сезону.

Вот интересно, что это упражнение заставило меня вспомнить, как мы раньше писали друг другу письма. Или рисовали их. Сейчас только всё через Интернет… Но в письмах тоже что-то есть, такой особый дух. И мысли как-то в порядок приводятся. А если уж пишешь от руки!..

Всё, с наилучшими. На «созвоне»!

2, 3, 5, 7, 8 класс

Беларусь: Доклад о свободе в мире за 2022 год

Д Свобода слова и убеждений

Д1 1,00-4,00 балла 0-4 балла

Существуют ли свободные и независимые СМИ? 0,000 4. 004

Правительство осуществляет неограниченный контроль над основными СМИ. Закон о СМИ 2008 года закрепляет государственную монополию на информацию о политических, социальных и экономических делах. Клевета является как гражданским, так и уголовным преступлением, а Уголовный кодекс содержит положения, защищающие «честь и достоинство» высокопоставленных должностных лиц.

Правительство владеет единственным интернет-провайдером и контролирует интернет с помощью юридических и технических средств. С 9 по 12 августа 2020 года, в разгар массовых продемократических протестов, правительство отключило интернет почти по всей стране, ограничив возможность журналистов предоставлять точную информацию общественности. На протяжении всего 2020 года во время акций протеста были зарегистрированы сбои в работе интернета.

Официальное определение средств массовой информации включает веб-сайты и блоги, что ставит их под надзор Министерства информации. Большинство независимых журналистов исходят из того, что они находятся под наблюдением Комитета государственной безопасности (КГБ). Журналисты подвергаются штрафам, задержаниям, запугиванию и уголовному преследованию за свою работу. Режим использовал антиэкстремистское законодательство и расследования предполагаемых финансовых преступлений для ограничения деятельности СМИ. В мае 2021 года правительство внесло поправки в законодательство о «СМИ», «массовых мероприятиях» и «уголовной ответственности», которые ужесточили ограничения для независимых СМИ и значительно ужесточили и без того несоразмерные уголовные наказания за законную журналистскую деятельность.

Правительство жестко расправилось с независимыми СМИ в 2021 году. Силы безопасности провели обыски в офисах и домах независимых журналистов, арестовали журналистов и сотрудников новостных агентств, конфисковали серверы и оборудование. В течение года было задержано более 110 журналистов, 32 из которых по состоянию на конец декабря оставались в заключении. Две журналистки Дарья Чульцова и Екатерина Андреева, задержанные после прямой трансляции политического протеста в 2020 году, в феврале 2021 года были приговорены к двум годам лишения свободы. интернет-портал в Беларуси, Tut.by. По меньшей мере 10 печатных СМИ были вынуждены прекратить работу.

Д2 1,00-4,00 балла0-4 балла

Свободны ли люди исповедовать и выражать свою религиозную веру или неверие публично и в частном порядке? 1.001 4.004

Несмотря на конституционные гарантии религиозного равенства, постановления правительства и требования о регистрации ограничивают религиозную деятельность. Законодательные поправки 2002 года предусматривали государственную цензуру религиозных публикаций и запретили иностранцам вступать в ведущие религиозные группы. Поправки также наложили строгие ограничения на религиозные группы, действующие в Беларуси менее 20 лет. В 2003 году правительство подписало конкордат с Белорусской православной церковью, находящейся под контролем Русской православной церкви, что дало ей привилегированное положение.

После выборов 2020 года Лукашенко попытался ослабить влияние католической церкви, которая осудила насилие со стороны государства против мирных сторонников демократии. В декабре власти отказали во въезде в страну гражданину Беларуси и архиепископу Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу. Хотя ему разрешили вернуться в Беларусь позже в том же месяце после переговоров с Ватиканом и интенсивного международного давления, он ушел в отставку в январе 2021 года.

D3 1,00-4,00 балла0-4 балла

Существует ли академическая свобода и свободна ли система образования от обширной политической идеологической обработки? 0,000 4.004

Академическая свобода по-прежнему подвергается сильному идеологическому давлению со стороны государства, а академический персонал сталкивается с преследованиями и увольнениями, если они используют либеральную учебную программу или подозреваются в нелояльности. Студентам и преподавателям, присоединившимся к протестам оппозиции, грозит увольнение и лишение ученых степеней.

Правительство оказывает давление на молодых людей, чтобы они вступали в спонсируемую государством пролукашенковскую группу Белорусский республиканский союз молодежи (БРСМ). Правительство объявило о планах ужесточить контроль над частными школами и детскими садами, спрос на которые значительно вырос после выборов 2020 года; многие учителя государственных школ были связаны с фальсификацией результатов голосования.

Активность студентов в университетах резко возросла в 2020 году, так как многие из них участвовали в продемократических протестах в августе 2020 года. Власти ответили неспровоцированной жестокостью и репрессиями, когда силы безопасности в штатском напали на мирные студенческие протесты в университетских городках и за их пределами. Лукашенко сменил как минимум восемь деканов в разных вузах. В период с августа 2020 г. по май 2021 г. не менее 153 студентов были произвольно исключены из университетов, многие из которых бежали в соседние страны. В течение 2021 года студенческие активисты были арестованы и приговорены к нескольким годам тюремного заключения за действия, которые якобы «нарушили общественный порядок» или создали «экстремистскую организацию», среди прочих ложных обвинений.

Д4 1,00-4,00 балла 0-4 балла

Могут ли люди свободно выражать свои личные взгляды на политические или другие деликатные темы, не опасаясь слежки или возмездия? 0,000 4.004

Прослушивание телефонных разговоров и другое наблюдение органами государственной безопасности ограничивает право на свободное частное обсуждение. Частные лица часто избегают обсуждения острых вопросов по телефону или через интернет-коммуникационные платформы, опасаясь, что сотрудники госбезопасности прослушивают разговоры.

Во время и после периода выборов 2020 года и продемократических протестов власти угрожали, преследовали и арестовывали протестующих, кандидатов в президенты, профессионалов в сфере культуры, ученых, театральных трупп, спортсменов, медицинских работников, общественных деятелей, частных лиц и других лиц, которые высказался против Лукашенко и послевыборного насилия.

Полиция регулярно принуждает, угрожает и пытает задержанных, заставляя их открывать свои мобильные устройства в поисках фотографий, видео и корреспонденции, подтверждающих их участие в демократических протестах. Власти также отслеживали активность арестованных в социальных сетях, чтобы найти доказательства их участия в протестах и, возможно, увеличить уголовные обвинения, которые им могут предъявить. Сообщается, что частная компания Synesis, которая попала под санкции ЕС, помогла властям идентифицировать и арестовать демонстрантов после выборов 2020 года, предоставив технологию видеонаблюдения с распознаванием лиц.

Высказывание критики в адрес государственных служащих и сил безопасности в социальных сетях, в том числе распространение сообщений других пользователей или медиа-сайтов, которые были названы «экстремистскими», может привести к уголовному преследованию. В 2021 году силы безопасности жестоко задержали и арестовали сотни людей, опубликовавших в социальных сетях якобы критические или оскорбительные комментарии в адрес государственных чиновников. Для преследования таких выступлений использовались обвинения в клевете, а обычных интернет-пользователей приговорили к тюремному заключению на срок более года. Местные власти регулярно отслеживают и контролируют лиц, которые публично или в частном порядке демонстрируют любые символы оппозиции, включая закодированные фразы или цвета.

В мае 2021 года белорусские власти вынудили рейс Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс, совершить вынужденную посадку в Минске, чтобы арестовать находящегося в изгнании блогера и оппозиционера Романа Протасевича. Внутренние правозащитные группы, международные организации и правительства осудили действия Лукашенко и ответили новыми санкциями. ЕС запретил белорусским авиакомпаниям вход в свое воздушное пространство и доступ в свои аэропорты. По состоянию на ноябрь Пратасевич находился под домашним арестом в неизвестном месте и, вероятно, подвергался пыткам.

Изменение оценки: оценка снизилась с 1 до 0, поскольку власти приняли чрезвычайные меры для наказания за критические высказывания в социальных сетях, включая вынужденную посадку международного рейса для задержания активиста оппозиции Романа Протасевича и аресты людей за их критические комментарии, размещенные в Интернете.

Е Ассоциативные и организационные права

Е1 1,00-4,00 балла 0-4 балла

Есть ли свобода собраний? 0,000 4.004

Правительство строго ограничивает свободу собраний. Протесты требуют разрешения местных властей, которые часто произвольно отказывают в нем. Внесенная в мае 2021 года поправка к закону о массовых мероприятиях устанавливает строгие требования к разрешению и препятствует возможности организаторов собирать средства для протестов.

Летом 2020 года по стране прошли беспрецедентные продемократические протесты, демонстрации и агитационные митинги за Тихановскую — в виде уличных цепей, шествий и блок-пати с концертами и перформансами, — собравшие сотни тысяч человек. Полиции и военным лишь частично удалось воспрепятствовать скоплению людей перед днем ​​голосования 9 августа.. Но в последующие недели правительство задействовало военную технику и вооруженную полицию по охране общественного порядка, которые жестоко и без разбора нападали на людей и арестовывали их, иногда открывая огонь боевыми патронами, в результате чего несколько человек были убиты. Более 33 000 человек были арестованы, а затем преданы суду, заключены в тюрьму или оштрафованы. Зафиксированы многочисленные случаи жестокого обращения, избиений и пыток протестующих при полной безнаказанности причастных силовиков.

Режим Лукашенко внес изменения в Уголовный кодекс и увеличил административные штрафы и сроки задержания (от 15 до 30 суток) за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Административное задержание было использовано правительством в отношении участников движения за демократию, которое началось в 2020 году9.0005

Е2 1,00-4,00 балла 0-4 балла

Есть ли свобода для неправительственных организаций, особенно тех, которые занимаются правозащитной деятельностью и деятельностью, связанной с управлением? 0,000 4.004

Свобода объединений строго ограничена. Регистрация групп остается выборочной, а правила запрещают иностранную помощь организациям и частным лицам, которые, как считается, способствуют иностранному вмешательству во внутренние дела. До движения за демократию 2020 года немногим правозащитным группам удавалось действовать из-за нехватки ресурсов и давления со стороны властей, а сотрудники и сторонники рискуют преследованием и штрафами за свою активность. Хотя рост продемократического движения привел к росту гражданской активности, с августа 2020 года активисты были арестованы тысячами, и многие другие бежали из страны.

В период с июля по октябрь 2021 года белорусские власти распорядились о роспуске более 270 независимых НПО и общественных объединений, в том числе таких известных организаций, как Белорусская ассоциация журналистов, Белорусский Хельсинкский комитет и Белорусский ПЕН-центр. В течение года силовики проводили обыски в офисах и домах оставшихся в стране правозащитников. Например, директор и юрист Управления по правам инвалидов были задержаны в связи с расследованием сомнительного мошенничества. Организация прекратила всякую деятельность и находилась в процессе роспуска.

Участие в незарегистрированных или распущенных организациях было декриминализовано в 2018 году. Однако в 2021 году в Уголовный кодекс были внесены поправки, предусматривающие непомерные штрафы для участников таких организаций, что еще больше усложнило возможность правозащитникам регистрировать нарушения гражданских свобод.

Изменение оценки: Оценка снизилась с 1 до 0, поскольку власти приступили к широкомасштабным репрессиям против НПО, отмеченным непрекращающимися арестами и судебными преследованиями активистов гражданского общества и закрытием сотен независимых организаций.

Е3 1,00-4,00 балла 0-4 балла

Есть ли свобода для профсоюзов и аналогичных профессиональных или трудовых организаций? 0,000 4.004

Независимые профсоюзы сталкиваются с притеснениями, а их лидеров часто увольняют и преследуют по закону за участие в мирных акциях протеста. Независимые профсоюзы не регистрировались с 1999 года, когда Лукашенко издал указ, устанавливающий крайне строгие требования к регистрации.

Независимые профсоюзы играли важную роль в продемократическом движении летом 2020 года, устраивая забастовки в знак протеста против фальсификации президентских выборов и насилия со стороны полиции в отношении мирных демонстрантов. Государство все чаще преследовало рабочих и оказывало на них давление, чтобы предотвратить их забастовку. Лидеры профсоюзов и рядовые члены были арестованы, оштрафованы, уволены со своих постов, отправлены в психиатрические лечебницы и отправлены в ссылку.

В сентябре 2021 года силовики арестовали не менее 11 человек, обвинив их в причастности к независимому рабочему движению. Арестованным рабочим предъявлены уголовные обвинения в государственной измене и заговоре с целью захвата власти с максимальным наказанием в виде 15 лет лишения свободы.

Ф Верховенство закона

Ф1 1,00-4,00 балла0-4 балла

Существует ли независимая судебная система? 0,000 4.004

Суды полностью подчиняются президенту Лукашенко, который назначает судей Верховного суда с одобрения парламента.

Ф2 1,00-4,00 балла0-4 балла

Превалирует ли надлежащая правовая процедура в гражданских и уголовных делах? 0,000 4.004

Право на справедливое судебное разбирательство не соблюдается и часто полностью игнорируется в делах с политическим подтекстом. В отличие от международных норм, полномочия по продлению предварительного заключения принадлежат прокурору, а не судье. Отсутствие независимого надзора позволяет полиции регулярно нарушать правовые процедуры. Правительство регулярно нападает на адвокатов, которые часто являются единственным связующим звеном между заключенными активистами, их семьями и обществом.

Во время и после президентской кампании 2020 года, а также на протяжении всего 2021 года произвольные аресты, жестокость и пытки полиции, а также отказ в соблюдении процессуальных норм продолжали оставаться безнаказанными. Адвокатам часто отказывали в праве встретиться со своими подзащитными. Многие адвокаты, защищавшие политзаключенных (арестованных во время демократических протестов), были лишены адвокатских прав или арестованы.

Ф3 1,00-4,00 балла0-4 балла

Есть ли защита от незаконного применения физической силы и свобода от войны и мятежей? 0,000 4.004

Правоохранительные органы обладают широкими полномочиями по применению физической силы против подозреваемых, у которых мало возможностей для обращения за помощью в случае жестокого обращения с ними. Правозащитные группы продолжают документировать случаи избиений, пыток и запугивания во время содержания под стражей. Во время и после периода президентских выборов в 2020 г. и на протяжении всего 2021 г. задержанные мирные сторонники демократии подвергались жестокому и бесчеловечному обращению во время арестов, транспортировки в центры содержания под стражей и в заключении.

Ф4 1,00–4,00 балла0–4 балла

Гарантируют ли законы, политика и практика равное обращение с различными слоями населения? 0,000 4.004

Власти стремились увеличить доминирование русского языка. Официальное использование белорусского языка остается редкостью. Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) признала белорусов «уязвимыми». С тех пор, как Лукашенко стал президентом, доля первоклассников, которые учатся на белорусском языке, упала с 40 до менее 10 процентов в 2019 году..

Женщинам запрещено заниматься 181 профессией, а социальные нормы большей части страны предполагают, что женщины должны быть матерями или домохозяйками. Однако массовая поддержка Тихановской в ​​продемократическом движении стала легким противовесом давним гендерным ролям.

ЛГБТ+ люди сталкиваются с широко распространенной социальной дискриминацией, и правоохранительные органы не хотят расследовать нападения на них и преследовать их в судебном порядке.

С августа 2021 года белорусские власти начали разрешать въезд в страну повышенному количеству мигрантов и беженцев. Режим Лукашенко намеренно облегчил проход мигрантов — в основном из Ирака — через Беларусь к границам ЕС, чтобы разделить блок и попытаться заставить прекратить санкции ЕС, наложенные на страну. Согласно сообщениям, власти побуждали, а в некоторых случаях принуждали экономических мигрантов к попыткам нелегального въезда в ЕС, предоставляя им оборудование для взлома заборов или препятствуя их возвращению в белорусские города. К ноябрю около польской границы разбили лагерь около 4000 человек, а по всей Беларуси предположительно находилось от 10 000 до 20 000 мигрантов. И польские, и белорусские власти применили слезоточивый газ и водометы против мигрантов, которые остались на морозе без надлежащего жилья, припасов и помощи. По меньшей мере 12 человек погибли на морозе. Лукашенко запрещал правозащитникам и журналистам доступ в лагеря до ноября, когда им был предоставлен ограниченный доступ. К концу года около 2000 просителей убежища, беженцев. и мигранты застряли в Беларуси. Более 1000 человек решили вернуться домой добровольно. Попытки репатриации все еще продолжались.

Изменение оценки: Оценка снизилась с 1 до 0, поскольку лица, ищущие убежища, и мигранты, путешествующие через Беларусь, сталкивались с жестоким обращением со стороны властей, а некоторых, как сообщается, вынуждали пересечь западную границу и не пускали обратно.

г Личная автономия и индивидуальные права

Г1 1,00-4,00 балла 0-4 балла

Пользуются ли люди свободой передвижения, включая возможность смены места жительства, работы или образования? 1.001 4.004

Активистов оппозиции периодически задерживают на границе для длительных обысков. Паспорта используются в качестве основного документа, удостоверяющего личность в Беларуси, и известно, что власти притесняют людей, проживающих в местах, отличных от тех, которые указаны в национальных штампах в их паспортах.

Власти неоднократно принуждали к высылке политически активных белорусов в 2020 и 2021 годах. Видный демократический деятель Тихановская, архиепископ Белорусской католической церкви Кондрусевич и другие общественные деятели были вынуждены покинуть страну. В декабре 2020 года власти запретили белорусам выезжать из страны на сухопутных пограничных переходах, кроме как с Россией, якобы для предотвращения распространения COVID-19. ; эта политика, вероятно, применялась для предотвращения бегства политических диссидентов. В мае 2021 года ЕС запретил белорусским авиакомпаниям совершать полеты над своим воздушным пространством и заходить в его аэропорты. Это ограничило возможности передвижения граждан Беларуси и значительно увеличило стоимость выезда из страны. Дополнительные ограничения на авиасообщение были введены в связи с пограничным кризисом, спровоцированным белорусскими властями.

Г2 1,00–4,00 балла 0–4 балла

Могут ли физические лица осуществлять право на владение собственностью и создание частного бизнеса без неоправданного вмешательства со стороны государственных или негосударственных субъектов? 1.001 4.004

Хотя ограничения экономической свободы в последние годы ослабли, вмешательство государства по-прежнему влияет на экономику, и владельцы прибыльных предприятий никогда не застрахованы от произвольного давления и преследований со стороны правительства. Многие бизнесмены, которые стали участвовать в поствыборной продемократической деятельности, часто для поддержки жертв нарушений прав человека или для того, чтобы побудить полицейских уйти из правоохранительных органов, были привлечены к уголовной ответственности по необоснованным обвинениям. Другие предприятия и их владельцы, которые поддерживали других кандидатов, помимо Лукашенко, были арестованы по ложному предлогу. Несколько предприятий перевели своих сотрудников в соседние страны, опасаясь преследования или судебного преследования со стороны государства.

Г3 1,00-4,00 балла 0-4 балла

Пользуются ли люди личными социальными свободами, включая выбор брачного партнера и размера семьи, защиту от домашнего насилия и контроль над внешним видом? 2.002 4.004

Насилие в семье является широко распространенной проблемой в Беларуси, и полиция регистрирует около 150 000 инцидентов в год. В 2018 году Лукашенко заблокировал проект закона о профилактике домашнего насилия, разработанный совместно правоохранительными органами и представителями гражданского общества. Он называл отношение к телесным наказаниям детей «чушью с Запада» и настаивал на том, что «хорошее» наказание детей может быть им полезно. Угрозы лишения опеки над детьми часто используются для запугивания и преследования политических активистов.

Конституция прямо запрещает однополые браки. В 2016 году белорусское правительство предприняло попытку заблокировать права ЛГБТ+ в рамках международной инициативы ООН, ориентированной на городские районы. В декабре 2021 года власти опубликовали проект новой конституции для проведения общенационального референдума, назначенного на февраль 2022 года, который включает определение брака как союза исключительно между мужчиной и женщиной. Это создаст дополнительные препятствия для юридического признания однополых партнеров.

Г4 1,00-4,00 балла0-4 балла

Пользуются ли люди равными возможностями и свободой от экономической эксплуатации? 1.001 4.004

Обязательные неоплачиваемые рабочие дни, распределение последипломной занятости, принудительный труд заключенных в государственных реабилитационных учреждениях, а также ограничения на увольнение с работы в некоторых отраслях промышленности привели активистов к выводу, что все граждане Беларуси на каком-то этапе своей жизни подвергаются принудительному труду. Многие женщины становятся жертвами международной секс-торговли.

В 2018 году на основании указа президента правительство фактически реанимировало план налогообложения безработных, установив полную оплату жилищно-коммунальных услуг с 2019 года. подавленный.

Обзор нарушений языковых прав в Беларуси с 1 сентября по 31 декабря 2022 г. – Белорусский PEN

Обзор подготовлен ассоциацией «Международный союз писателей Беларуси».

5 ноября 2022 года Банк идей опубликовал исследование, в котором проанализировал языковую политику в Беларуси, состояние белорусского языка, его тенденции и перспективы. Вот некоторые выводы, сделанные авторами исследования:

  • Авторы подчеркивают, что позиции белорусского языка как средства общения достаточно слабые. Тем не менее, для абсолютного большинства белорусов она остается важной культурной ценностью. А диссонанс между языком ценности и языком общения, с одной стороны, создает возможность расширения коммуникативной функции белорусского языка; с другой стороны, существует риск снижения его функции стоимости.
  • Медленный рост белорусскоязычного книгоиздания и издания белорусскоязычных газет, наблюдавшийся в последнее десятилетие, прекратился. В первом полугодии 2022 г. доля белорусскоязычных книг снизилась как по названиям, так и по тиражам. Авторы исследования связывают это падение прежде всего с политическими факторами: издатели почувствовали давление репрессий со стороны государства.
  • Хотя основная направленность репрессий после президентских выборов 2020 года не была направлена ​​именно на белорусоцентричные общественные проекты, они все же ощущали эти репрессии. Это было связано с тем, что белорусскоязычные общины в основном сочувствовали протестам и поддерживали их. Более того, эти проекты не вписываются в нынешнюю идеологию белорусского режима, который после выборов 2020 года стал русско-советоцентричным и антизападным.
  • Война России против Украины также сыграла свою роль, усилив подозрительность Москвы к любым шагам в направлении укрепления национальной идентичности Беларуси. Таким образом, авторы исследования делают вывод, что в обозримом будущем белорусское государство перестанет играть сколь-нибудь существенную роль в расширении коммуникативных функций белорусского языка.

Обеспокоенные состоянием белорусского языка в Беларуси, мы продолжаем собирать случаи дискриминации белорусского языка и публиковать наш обзор нарушений права на язык с 1 сентября 2022 года до конца год:

5 сентября 2022 года Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Республики Беларусь (ГУБАЗиК; ГУБОПиК) задержало администратора сообщества «За единый государственный язык Беларуси!» в социальной сети ВКонтакте – Владимир Бучкавец. Перед этим, 5 августа, информационные продукты сообщества «За единый государственный язык Беларуси!» были признаны «экстремистскими материалами», а 18 августа — «экстремистским формированием». 6 сентября суд приговорил Укадзимира к 7 суткам ареста по статье №19. 11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях – «распространение экстремистских материалов». Известно, что Укадзимир был уволен из Гомельского лесхоза в июле 2022 года по «политическим» мотивам.

30 сентября 2022 года суд Октябрьского района Минска признал содержимое нескольких международных посылок «экстремистскими материалами». В список входит около 70 наименований, в том числе: открытки, футболки, нашивки, журналы, наклейки, кружки и другие сувениры. Среди прочего признаны «экстремистскими»: календарь «Не молчи по-белорусски» на 2021 год, открытки с текстом «Чувствую, что пальцы уже посиневшие» и «Жизнь — рай в стране, где есть свобода», наклейка «Верим! Мы можем! Мы победим!», магнит с «автозаком» [«Seat Box»; автозак] и текст «Добро пожаловать в Беларусь», толстовка с котом в короне с мечом и щитом с крестом и надписью «Коты за Беларусь», журнал с комиксами «Казки-краски». Известно, что после этого многие международные посылки и конверты стали проходить таможенный контроль.

В октябре 2022 года стало известно, что сеть государственных книжных магазинов «Белкниха» расторгла договоры с частными издательствами «Янушкевич», «Книгазбор» и «Голиафы». Все эти издательства печатали свои книги на белорусском языке. Следует отметить, что власти неоднократно приостанавливали действие лицензий издательств «Книгазбор» и «Голиафы», а ГУБАЗиК проводил обыски в издательстве «Янушкевич» и конфисковывал его книги; Сам г-н Янушкевич неоднократно подвергался административному аресту.

5 октября 2022 г. в Национальном научно-практическом центре онкологии и медицинской радиологии им. М.М. Александрова Юдзин Антон Александрович успешно защитил диссертацию на белорусском языке на соискание ученой степени кандидата медицинских наук – «Лечение онкологических больных». нижней ампулы прямой кишки с применением неоадъювантной химиолучевой терапии». Одной из отличительных особенностей этого мероприятия является то, что работа ведется на белорусском языке. Важно отметить, что заседание ученого совета по данной защите (председатель, ведущий заседание, выступление ученого секретаря совета, научный руководитель, оппоненты) проходило на белорусском языке. Эта новость включена в наш Обзор потому, что подготовка белорусскоязычных диссертационных исследований по медицине является скорее исключением из правил, чем правилом, ведь в основном вся работа ведется на русском языке. Как отмечают в Институте языкознания: «успешное использование национального языка в упомянутых научных работах является ярким подтверждением того, что белорусский язык является современным языком, который можно использовать во всех сферах общественной жизни».

6 ноября 2022 года Zerkalo.io анонимно уведомили об инциденте на почте. Когда гражданин хотел отправить телеграмму с текстом на белорусском языке, сотрудник сразу понял, что получатель этой телеграммы находится в СИЗО, и это правда. Этот случай показывает нам, что в настоящее время белорусский язык в Беларуси ассоциируется с тюрьмой и лишением свободы.

15 ноября 2022 года в Твиттер-аккаунте «Кибер Эмо Панк» появилось сообщение о том, что при поиске временной работы в «Шеф-Кебаб» (ул. Советская, 7, Гродно) парню отказали по причине его языка. Сказали, что он должен уметь говорить по-русски, общаться на русском языке на рабочем месте, несмотря на то, что характер работы не требует от сотрудников наличия каких-то специальных знаний или навыков в языках.

В день рождения Укадзимира Караткевича (26 ноября) в его честь была установлена ​​мемориальная доска в средней школе №3 г. Орша, где он учился. Эта средняя школа с недавних пор носит имя классика белорусской литературы. Однако проблема в том, что табличка в честь белорусского писателя, вставшего на защиту белорусского языка, сделана на русском языке.

1 декабря 2022 года стало известно, что администрация СИЗО «настоятельно советует» политзаключенному Анатолию Цатушке не писать письма на белорусском языке. Сообщается, что его просят не делать этого, поскольку цензор в витебском СИЗО, где он сейчас находится, «не изучал язык и совсем его не понимает». Этим же объясняется и тот факт, что письма на белорусском языке политзаключенным не выдаются. Политзаключенный был задержан в конце января 2022 года. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Анатолий признан виновным по четырем статьям УК РФ: ст. 342 (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них), ст. 370 (издевательство над государственными символами), ч. 2 ст. 339(хулиганство, совершенное несколькими лицами), ст. 203-1 (неправомерные действия в отношении сведений о частной жизни и персональных данных). 3 февраля 2022 года Анатолий был признан политзаключенным.

8 декабря глава администрации Лукашенко Игорь Сиргаенко заявил, что власти рассмотрят тему транслитерации географических названий улиц и населенных пунктов с использованием русского языка. Повод — обращения прогосударственных активистов, которые не понимают названия, написанное белорусской латиницей (цацинка).

До сих пор белорусские названия географических объектов транслитерировались латинскими буквами в соответствии с Инструкцией по транслитерации географических названий Республики Беларусь буквами латинского алфавита, утвержденной постановлением Государственного комитета по земельным ресурсам , геодезии и картографии еще в 2000 году в качестве правового акта. Он был принят в качестве обязательного на государственном уровне.

В то же время, в ответ на обращение правозащитника Игоря Сючака Госкомимущество сообщило, что транслитерация географических названий с белорусского языка на латиницу происходит только тогда, когда картографические и другие произведения, предназначенные для международного использования, создано в Беларуси на иностранных языках.

9 декабря 2022 года из статьи в «Нашей Ніве» стало известно, что подростки обсуждают в Интернете использование белорусского языка в школе. Так, девочка-подросток из райцентра делится фрагментом разговора со школьным учителем. Она говорит учителю, что тот не может запретить ей отвечать по-белорусски, потому что в стране два официальных языка. А в ответ слышит: «У нас русскоязычное образование, поэтому я больше не буду ставить оценки за белорусские ответы, только за русские». В ответ на это другие подростки также сообщают, что их учителя не разрешают им отвечать на белорусском языке, вести дневник, тетради и записи на белорусском языке.

Добавить комментарий